Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe remont 2012/13

 

 

 

 

SP ZOR1/2012                                                                                Pomarzanowice 29.06.2012 r.

 

 

    ZAPYTANIE OFERTOWE  2/2012

 

 

 

Publiczne Przedszkole w Pomarzanowicach poszukuje wykonawcy robót remontowych malarskich od 10.07.2012 r. do 30.07.2012 r.

1.      Termin realizacji 5 x w tygodniu:

 w godz. 6.00 – 19:00

2.      Miejsce realizacji:

Przedszkole w Pomarzanowicach

Pomarzanowice 7a  62-010 Pobiedziska

Termin i sposób płatności: przelewem 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.

3.      Termin składania pisemnych ofert do dnia 9.07.2012 r. do godz. 10.30 na adres siedziby.

4.      Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.07.2012 r o godz. 11.00

5.      W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny nr 61 8153 423

6.      Osobą uprawnioną do kontaktów jest p. Monika Kornobis.

7.      Przedmiot zamówienia: Wymalowanie szkolnej łazienki,  pomieszczenia kuchennego

oraz gabinetu dyrektora i głównej księgowej, oraz założenie 3m2 płytek w pomieszczeniu kuchennym

(zgodnie z załącznikiem nr.1.) Wzór umowy stanowi załącznik nr2.

8.      Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej i własnych pomiarów.

9.      Kryterium wyboru jest: 100 % cena.

10.  Materiały potrzebne do remontu czyli farby , farby podkładowe  oraz płytki i klej dostarcza zamawiający.

          W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty wg. poniższego wzoru.

 

 

 

 

 

 

                                                                            Z poważaniem.

                                             Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomarzanowicach

mgr Beata Molenda- Sierzchuła

                                                

-

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………                                                                                ……………………..

Pieczęć oferenta                                                                                   Miejscowość i data

 

 

 

OFERTA

 

 

                    W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy dostawę pieczywa i pieczywa cukierniczego zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu wg. poniższych cen:

 

 

ZESTAWIENIE TYGODNIOWE:

 

 

l.p

Wyszczególnienie

Ilość

cena za 1 m2

 

Wartość ogółem

 

netto

 

brutto

netto

brutto

 

1

 

 

Malowanie ścian

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Malowanie parapetów

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Malowanie kaloryferów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ……………………………………..

                                                                                                    Podpis i pieczęć imienna

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik nr 1

Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń­czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie­trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

–            całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

–            całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

–            całkowitym ułożeniu posadzek,

–            usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a ry­sy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy dla danego typu farby podkładowej.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

Wykonywania powłok malarskich

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

Kontrola jakości

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

–            sprawdzenie wyglądu powierzchni,

–            sprawdzenie wsiąkliwości,

–            sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

–            sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw­dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma­lo­wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

Roboty malarskie.

 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

–       dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

–       dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

–       sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

–       sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

–       dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

Odbiór podłoża

            Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 2

 

 

UMOWA nr    ……./2012 - WZÓR

 

 

z dnia …………… zawarta pomiędzy:

Szkołą Podstawową im Gen. Jana Kąkolewskiego w Pomarzanowicach,

reprezentowanym przez  Beatę Molendę- Sierzchułę - dyrektora

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………

reprezentowanym przez

……………………………

zwanym dalej Wykonawcą

 

§ 1

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, o wartości poniżej 14 000 euro, prowadzonego w trybie procedury otwartej rozeznania cenowego, została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 2

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu łazienki, pomieszczenia kuchennego, gabinetu dyrektora oraz głównej księgowej oraz założenia 3m2 płytek w pomieszczeniu kuchennym zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2. Termin realizacji umowy: od dnia 10-07-2012r. do dnia 15-08-2012r.

 

§ 3

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy zostało ustalone wynagrodzenie zgodnie z ofertą tj. w wysokości brutto: …… … zł, (słownie:……………………………….)

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na wystawionej

Fakturze (rachunku), w terminie 14 dni po wykonaniu przedmiotu umowy.

 

 

§ 4

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego  za wszelkie szkody, które powstaną w związku i przy okazji wykonywania przedmiotu umowy .

§ 5

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % kwoty zamówienia.

2. Za odstąpienie od umowy z winy jednej strony , przysługuje drugiej stronie kara umowna w wysokości 10 % od kwoty ……………………. stanowiącej ogólną wartość zamówienia.

 

§ 6

 

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu uzgodnionego przez strony.

 

§ 7

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

 

§ 8

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

 

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca:

Wiadomości

Kontakt

  • PRZEDSZKOLE w Pomarzanowicach
    PRZEDSZKOLE w Pomarzanowicach,
    Pomarzanowice 7a, 62-010 Pobiedziska
  • 061 8153-423

Galeria zdjęć